Hızlı Arama

ÜRÜNLER

HEPTAKOSİLİK ASİT

HEPTAKOSİLİK ASİT = HEPTAKOSANOİK ASİT = KARBOSERİK ASİT


CAS Numarası: 7138-40- 1
EC Numarası: 230-436-9
MDL numarası: MFCD00014029
Moleküler Formül: C27H54O2
Doğrusal Formül: CH3(CH2)25COOH


Heptakosilik asit veya heptakosanoik asit veya karboserik asit, kimyasal formülü CH3(CH2)25COOH olan 27 karbonlu uzun zincirli doymuş bir yağ asididir.
Heptakosilik asidin adı, eski Yunanca'da balmumu veya bal peteği anlamına gelen "Karbon" ve κηρός (Keros) kelimelerinin birleşiminden türemiştir, çünkü asit, ozoserit olarak da bilinen mineral ozokeritte bulunabilir.
Heptakosilik asit, akne vulgarisin klinik öncesi lezyonu olarak görülen foliküler dökümlerde (sebase folikülün anormal impaksiyonu) bulunan bir yağ asididir.


Heptakosilik asit, çok uzun zincirli yağ asitleri olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir.
Bunlar, en az 22 karbon atomu içeren alifatik kuyruklu yağ asitleridir.
Heptakosilik asit molekülü toplam 82 bağ(lar) içerir.
28 H olmayan bağ(lar), 1 çoklu bağ(lar), 25 dönebilen bağ(lar), 1 çift bağ(lar), 1 karboksilik asit(ler) (alifatik) ve 1 hidroksil grubu(lar) vardır.


Heptakosilik asidin 2B kimyasal yapı görüntüsüne, organik moleküller için standart gösterim olan iskelet formülü de denir.
Heptakosilik asidin kimyasal yapısındaki karbon atomlarının köşe(ler)de yer aldığı ima edilir ve karbon atomlarına bağlı hidrojen atomları gösterilmez - her bir karbon atomunun karbon atomuna yeterli hidrojen atomu ile ilişkili olduğu kabul edilir. 


Heptakosilik asidin 3 boyutlu kimyasal yapı görüntüsü, hem atomların üç boyutlu konumunu hem de aralarındaki bağları gösteren top ve çubuk modeline dayanmaktadır.
Heptakosilik asidin kimyasal yapısında yer alan atomların, bağların, bağlantıların ve koordinatların bilgileri bu görselleştirme ile kolayca tanımlanabilir.


Heptakosilik asit aşağıdaki ürün kategorilerine aittir:
(1)Alkilkarboksilik Asitler;
(2)Tek işlevli ve alfa, omega-İki işlevli Alkanlar;
(3)Tek İşlevli Alkanlar;
(4)Yağ Asitleri;
(5)Doymuş yağ asitleri ve türevleri;
(6)Düz zincirli yağ asitleri.


Heptakosilik asit, heptakosanoik asidin sistematik adına sahiptir.
Heptakosilik asit 2-8°C sıcaklıkta saklanmalıdır.

HEPTAKOSİLİK ASİT KULLANIMLARI ve UYGULAMALARI:
-Heptakosilik asit doymuş bir yağ asididir.
-Bu tek numaralı uzun zincirli yağ asidi çoğu biyolojik sistemde olağandışıdır ve bu nedenle genellikle dahili bir standart olarak yararlıdır.


-Heptakosilik asit, geviş getiren hayvanların rumenindeki bakteri florası tarafından üretildiğinden, geviş getirenlerin sütünde eser miktarda bulunur.
-Heptakosilik asit bu nedenle süt yağı alımının bir biyolojik belirteci olarak kullanılabilir.
-Heptakosilik asit, feromonların çalışmasında palmitik asit ile karşılaştırma olarak kullanılmıştır, çünkü Heptakosilik asit feromona dönüştürülemez.

HEPTAKOSİLİK ASİTİN ALTERNATİF EBEVEYNLERİ:    
-Düz zincirli yağ asitleri
-Monokarboksilik asitler ve türevleri
-Karboksilik asitler
-Organik oksitler
-Hidrokarbon türevleri
-Karbonil bileşikleri


HEPTAKOSİLİK ASİT İKAMELERİ:    
-Çok uzun zincirli yağ asidi
-Düz zincirli yağ asidi
-Monokarboksilik asit veya türevleri
-Karboksilik asit
-Karboksilik asit türevi
-Organik oksijen bileşiği
-Organik oksit
-Hidrokarbon türevi
-Organooksijen bileşiği
-Karbonil grubu
-Alifatik asiklik bileşik

HEPTAKOSİLİK ASİTİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
-ACD/LogP: 13.00
ACD/LogD (pH 5.5): 12,2
ACD/LogD (pH 7.4): 10.41
ACD/BCF (pH 5.5): 1000000
ACD/BCF (pH 7.4): 1000000
ACD/KOC (pH 5.5): 10000000
ACD/KOC (pH 7.4): 719845.44


#H bağ alıcıları: 2
#H tahvil bağışçıları: 1
#Serbest Dönen Tahviller: 25
Kutup Yüzey Alanı: 26,3 Å2
Kırılma İndeksi: 1.461
Molar Kırılma: 128.7 cm3
Molar Hacim: 468,8 cm3


Polarize edilebilirlik: 51.02×10-24cm3
Yüzey Gerilimi: 33,5 din/cm
Yoğunluk: 0.876 g/cm3
Parlama Noktası: 190.1 °C
Buharlaşma Entalpisi: 71.61 kJ/mol
Kaynama Noktası: 760 mmHg'de 424.7 °C
Buhar Basıncı: 25°C'de 5,69E-08 mmHg.

HEPTAKOSİLİK ASİTİN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Molekül Ağırlığı: 410.72
Görünüm Formu: toz
Beyaz renk
Koku: Veri yok
Koku Eşiği: Veri yok
pH: Veri yok
Erime noktası/donma noktası:
Erime noktası/aralığı: 88 - 89 °C


İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı: Veri yok
Parlama noktası: Veri yok
Buharlaşma hızı: Veri yok
Alevlenirlik (katı, gaz): Veri yok
Üst/alt yanıcılık veya patlama limitleri: Veri yok
Buhar basıncı: Veri yok
Buhar yoğunluğu: Veri yok
Bağıl yoğunluk: Veri yok
Suda çözünürlüğü: Veri yok


Dağılım katsayısı: n-oktanol/su: Veri yok
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Veri yok
Bozunma sıcaklığı: Veri yok
Viskozite: Veri yok
Patlayıcı özellikler: Veri yok
Oksitleyici özellikler: Veri yok
Diğer güvenlik bilgileri: Veri yok


Fiziksel Durum: Katı
Çözünürlük: suda çözünür (kısmen karışabilir).
Depolama: 4°C'de saklayın
Erime Noktası: 88-89°C
Yoğunluk: ~0.88 g/cm3 (Tahmini)
Kırılma İndeksi: n20D ~1.46 (Tahmini)
Renk: Beyaz-Sarı
Erime Noktası: 86°C
Miktar: 100mg


Formül Ağırlığı: 410.73
Fiziksel Form: 20°C'de Kristal Toz
Yüzde Saflık: ≥98.0% (T)
Erime noktası: 86-88 °C
Kaynama noktası: 458.37°C (kabaca tahmin)
Yoğunluk: 0.8898 (kabaca tahmin)
kırılma indisi: 1.4740 (tahmini)
depolama sıcaklığı.: Kuru ve mühürlü olarak, Oda Sıcaklığında saklanmalıdır.

HEPTAKOSİLİK ASİT İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
-İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
*Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.

*Cilt teması halinde:
Sabun ve bol su ile yıkayınız.

*Göz teması halinde:
Önlem olarak gözleri suyla yıkayın.

*Yutulması halinde:
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Ağzı suyla çalkalayın.

-Herhangi bir acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerektiğine dair endikasyon: Veri yok

HEPTAKOSİLİK ASİTİN KAZA SONUCU SÖKÜLÜK ÖNLEMLERİ:
-Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri:
-Çevresel önlemler:
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
- Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
Süpürün ve kürekle toplayın.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

HEPTAKOSİLİK ASİT YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ:
-Yıkıcı medya:
Uygun söndürme ortamı:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
-İtfaiyeciler için tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum cihazı kullanın.
-Daha fazla bilgi: Veri yok


MARUZ KALMA KONTROLLERİ/HEPTAKOSİLİK ASİTİN KİŞİSEL KORUNMASI:
-Kontrol parametreleri:
İşyeri kontrol parametrelerine sahip malzemeler:
-Pozlama kontrolleri:
*Uygun mühendislik kontrolleri
Genel endüstriyel hijyen uygulamasını uygulayın.

-Kişisel koruyucu ekipman:
*Göz/yüz koruması:
NIOSH (ABD) veya EN 166(EU) gibi uygun devlet standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanı kullanın.

*Cilt koruması:
Eldivenlerle işleyin.
Eldivenler kullanımdan önce kontrol edilmelidir.
Bu ürünle cilt temasını önlemek için uygun eldiven çıkarma tekniğini (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

*Vücut koruması
Türüne, tehlikeli maddelerin konsantrasyonuna ve miktarına ve belirli iş yerine göre vücut korumasını seçin.
Koruyucu ekipman türü, belirli işyerindeki tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre seçilmelidir.

*Solunum koruma:
Solunum koruması gerekli değildir.
Rahatsız edici toz seviyelerine karşı koruma istendiğinde, N95 (ABD) tipi veya P1 (EN 143) tipi toz maskeleri kullanın.

*Çevresel maruziyetin kontrolü:
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.

HEPTAKOSİLİK ASİTİN İŞLENMESİ VE DEPOLANMASI:
-Güvenli kullanım için önlemler:
Toz oluşan yerlerde uygun egzoz havalandırması sağlayın.
-Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Serin yerde saklayın.
Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.
Önerilen saklama sıcaklığı 2 - 8 °C'dır.

HEPTAKOSİLİK ASİTİN KARARLILIĞI ve REAKTİVİTESİ:
-Reaktivite: Veri yok
-Kimyasal stabilite: Tavsiye edilen saklama koşulları altında stabildir.
-Tehlikeli reaksiyon olasılığı: Veri yok
-Kaçınılması gereken durumlar: Veri yok
Diğer bozunma ürünleri - Veri yok

EŞ ANLAMLI:
heptakosanoik asit
heptakosilik asit
C27:0
karboserik asit
heptakosanoik asit
heptakosanik asit
heptakozanoik asit
KARBOKSİLİK ASİT C27
Heptakosanoik Asit>N-HEPTAKOSANOİK ASİT
HEPTAKOSANOİK ASİT %97+

  • Paylaş !
E-BÜLTEN