Hızlı Arama

ÜRÜNLER

1-BROMOHEKZAN

1-Bromohekzan, moleküler formülü C6H13Br olan organik bir bileşiktir.
1-Bromohekzan, organik sentezde yaygın olarak kullanılan, esas olarak alkil bromürlerin oluşumu için bir reaktif olarak kullanılan renksiz bir sıvıdır.
1-Bromohekzan düşük kaynama noktası nedeniyle birçok endüstriyel ve laboratuvar uygulamasında çözücü olarak kullanılır.

CAS Numarası: 111-25-1
EC Numarası: 203-850-2
Moleküler Formül: C6H13Br
Moleküler Ağırlık (g/mol): 165.07

1-Bromohekzan Br(CH2)5CH3 formülüne sahip organobromin bileşiğidir.
1-Bromohekzan renksiz bir sıvıdır.

1-Bromohekzan, farmasötiklerin ve organik kimyasalların hazırlanmasında kullanılır.
1-Bromohekzan, bir alkile edici ajan olarak Grignard reaksiyonlarında ve bromo-siklik bileşiklerin sentezinde yer alır.

1-Bromohekzan, moleküler formülü C6H13Br olan organik bir bileşiktir.
1-Bromohekzan, organik sentezde yaygın olarak kullanılan, esas olarak alkil bromürlerin oluşumu için bir reaktif olarak kullanılan renksiz bir sıvıdır.

1-Bromohekzan düşük kaynama noktası nedeniyle, 1-Bromohekzan ayrıca birçok endüstriyel ve laboratuvar uygulamasında çözücü olarak kullanılır.
1-Bromohekzan, çeşitli organik bileşiklerin sentezinde yaygın olarak kullanılan bir öncüdür.

1-Bromohekzanın Kullanım Alanları:
1-Bromohekzan, farmasötikler ve organik kimyasallar üretmek için kullanılır.
İki atomlu brom doğal olarak oluşmaz, ancak brom tuzları kabuklu kayalarda bulunabilir.

1-Bromohekzan, farmasötiklerin ve organik kimyasalların hazırlanmasında kullanılır.
1-Bromohekzan, bir alkile edici ajan olarak Grignard reaksiyonlarında ve bromo-siklik bileşiklerin sentezinde yer alır.

1-Bromohekzan çok kullanışlı bir sentetik ara maddedir, karbon-karbon bağı oluşumunda önemli bir rol oynayan Grignard reaktiflerini hazırlamak için Mg ile reaksiyona girmek için kullanılabilir.

1-Bromohekzanın Kimyasal Özellikleri:
1-Bromohekzan, renksiz bir sıvı organohaliddir.
1-Bromohekzan, grignard reaksiyonlarında sıklıkla kullanılan bir çözücüdür.
1-Bromohekzan, heksil grubunun dahil edilmesi için Ara madde olarak da kullanılır.

1-Bromohekzanın Kimyasal Yapısı:
1-Bromohekzan Br(CH2)5CH3 formülüne sahip organobromin bileşiğidir.
1-Bromohekzan renksiz bir sıvıdır.

1-Bromohekzanın Sentezi ve Reaksiyonları:
Çoğu 1-bromoalkan, 1-alkene hidrojen bromürün serbest radikal ilavesiyle hazırlanır.
Bu koşullar, 1-bromo türevini veren anti-Markovnikov ilavesine yol açar.

1-Bromohekzan, basit alkil bromürlerden beklenen reaksiyonlara girer.
1-Bromohekzan, Grignard reaktifleri oluşturabilir.
1-Bromohekzan, karşılık gelen florokarbonları vermek üzere potasyum florür ile reaksiyona girer.

1-Bromohekzanın Sentez Yöntemi:
1-Bromohekzan çeşitli şekillerde sentezlenebilir.
En yaygın yöntemlerden biri, bir Lewis asidi katalizörü varlığında heksanın brom ile nükleofilik ikame reaksiyonudur.

Bu reaksiyon, bromun oksidasyonunu önlemek için genellikle nitrojen veya argon gibi inert bir atmosferde gerçekleştirilir.
1-Bromohekzan sentezi için başka bir yöntem, bromun hekzan'a doğrudan eklenmesidir.
Bu reaksiyon genellikle bromin radikalini oluşturmak için t-butil hidroperoksit gibi bir radikal başlatıcı varlığında gerçekleştirilir.

1-Bromohekzanın Etki Mekanizması:
1-Bromohekzan nükleofilik bir reaktiftir, yani yeni bir bağ oluşturmak için elektrofillerle (elektron açısından zengin moleküller) reaksiyona girer.
Alkil bromürlerin sentezinde 1-Bromohekzan, yeni bir karbon-brom bağı oluşturmak için alkil halojenürün elektrofilik karbon atomu ile reaksiyona girer.
Bu reaksiyon genellikle alüminyum klorür veya bor triflorür gibi bir Lewis asidi ile katalize edilir.

1-Bromohekzanın Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkileri:
1-Bromohekzanın herhangi bir biyokimyasal veya fizyolojik etkisinin olduğu bilinmemektedir.
1-Bromohekzan toksik değildir ve kanserojen olduğuna inanılmamaktadır.
Bununla birlikte, 1-Bromohekzanın yanıcı bir sıvı olduğuna ve dikkatle kullanılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

1-Bromohekzan Laboratuvar Deneyleri için Avantajlar ve Sınırlamalar:
1-Bromohekzan, laboratuvar deneylerinde kullanım için çeşitli avantajlara sahiptir.
1-Bromohekzan nispeten ucuz bir reaktiftir ve birçok kimyasal tedarik deposunda kolayca bulunur.

1-Bromohekzan ayrıca düşük kaynama noktalı bir solventtir ve bu da 1-Bromohekzan'ı düşük sıcaklık koşulları gerektiren reaksiyonlarda kullanım için ideal kılar.
Ek olarak, 1-Bromohekzan nispeten toksik olmayan bir bileşiktir ve kanserojen olduğuna inanılmamaktadır.

Bununla birlikte, 1-Bromohekzan laboratuvar deneylerinde kullanım için çeşitli sınırlamalara sahiptir.
1-Bromohekzan yanıcı bir sıvıdır ve dikkatle kullanılmalıdır.

1-Bromohekzan da uçucudur ve düşük bir parlama noktasına sahiptir, bu da 1-Bromohekzanın kolayca tutuşabileceği anlamına gelir.
Ayrıca 1-Bromohekzan, bir katalizör varlığında diğer bileşiklerle reaksiyona girebilir, bu nedenle yüksek derecede seçicilik gerektiren reaksiyonlarda kullanılmamalıdır.

1-Bromohekzanın Gelecekteki Yönleri:
1-Bromohekzan, organik bileşiklerin sentezinde çok çeşitli potansiyel uygulamalara sahiptir.
Gelecekte, 1-Bromohekzan, farmasötiklerin, tarım kimyasallarının ve özel kimyasalların sentezinde bir öncü olarak kullanılabilir.

Ayrıca 1-Bromohekzan, poli(vinil klorür), poli(etilen tereftalat) ve poli(vinil asetat) gibi polimerlerin sentezinde bir reaktif olarak kullanılabilir.
1-Bromohekzan, alkil bromürlerin sentezi gibi organik reaksiyonlarda bir çözücü olarak da kullanılabilir.

Son olarak, 1-Bromohekzan, alkoller, aminler ve karboksilik asitler gibi diğer organik bileşiklerin sentezinde kullanılabilir.

1-Bromohekzanın Kullanımı ve Saklanması:

Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri:
Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.
Statik boşalmaya karşı önlem alın.

Hijyen önlemleri:
Kirlenmiş giysileri hemen değiştirin.
Önleyici cilt koruması uygulayın.
1-Bromohekzan ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:

Depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Isıdan ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

Depolama sınıfı:
Depolama sınıfı (TRGS 510): 3: Alevlenir sıvılar

1-Bromohekzanın Kararlılığı ve Reaktivitesi:

Reaktivite:
Buhar/hava karışımları yoğun ısınmada patlayıcıdır.

Kimyasal stabilite:
1-Bromohekzan, standart ortam koşullarında (oda sıcaklığında) kimyasal olarak kararlıdır.

Kaçınılması gereken durumlar:
Isıtma.

Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler, Güçlü bazlar

1-Bromohekzanın İlk Yardım Önlemleri:

Genel tavsiye:
1-Bromohekzan güvenlik veri sayfasını görevli doktora gösterin.

Teneffüs ettikten sonra:
Temiz hava alın.

Cilt ile teması halinde:
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Cildi su/duş ile durulayın.

Göz temasından sonra:
Bol su ile durulayın.
Göz doktoruna başvurun.
Kontakt lensleri çıkarın.

Yuttuktan sonra:
Derhal hastaya su içirin (en fazla iki bardak).
Bir doktora danışın.

Hem akut hem de gecikmiş en önemli semptom ve etkiler:
Bilinen en önemli semptomlar ve etkiler etikette açıklanmıştır.

1-Bromohekzanın Yangınla Mücadele Önlemleri:

Uygun söndürücü maddeler:
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz

Uygun olmayan söndürücü maddeler:
1-Bromohekzan için söndürme maddelerine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur.

1-Bromohekzan veya karışımından kaynaklanan özel tehlikeler:
karbon oksitler
hidrojen bromür gazı

Buharlar havadan ağırdır ve zemin boyunca yayılabilir.
Yüksek sıcaklıklarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazların veya buharların oluşması mümkündür.

İtfaiyeciler için tavsiyeler:
Tehlikeli bölgede sadece kendinden tüplü solunum aparatı ile kalın.
Güvenli bir mesafede durarak veya uygun koruyucu giysiler giyerek cilt temasını önleyin.

Daha fazla bilgi:
Kabı tehlike bölgesinden çıkarın ve suyla soğutun.
Bir su püskürtme jeti ile gazları/buharları/buğuları bastırın (yıkın).
Yangın söndürme suyunun yüzey sularını veya yer altı su sistemini kirletmesini önleyin.

1-Bromohekzanın Kaza Sonucu Salınım Önlemleri:

Acil durum personeli olmayanlar için tavsiyeler:
Buharları, aerosolleri solumayın.
Madde temasından kaçının.

Yeterli havalandırma sağlayın.
Isıdan ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.
Tehlikeli bölgeyi boşaltın, acil durum prosedürlerini izleyin, bir uzmana danışın.

Çevresel önlemler:
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Patlama riski vardır.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
Drenajları kapatın.
Dökülenleri toplayın, bağlayın ve pompalayın.

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun.
Sıvı emici malzeme (örn. Chemizorb) ile alın.

Uygun şekilde imha edin.
Etkilenen alanı temizleyin.

1-Bromohekzan tanımlayıcıları:
CAS Numarası: 111-25-1
Beilstein Referansı: 1731290
Kimyasal Örümcek: 7810
ECHA Bilgi Kartı: 100.003.501
EC Numarası: 203-850-2
MeSH: 1-Bromohekzan
PubChem Müşteri Kimliği: 8101
RTECS numarası: MO0925000
UNII: WVA0FAX7GA
BM numarası: 1993
CompTox Panosu (EPA): DTXSID4021929
InChI: InChI=1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
Anahtar: MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCBr

CAS numarası: 111-25-1
EC numarası: 203-850-2
Tepe Formülü: C₆H₁₃Br
Kimyasal formül: CH₃(CH₂)₅Br
Molar Kütle: 165.08 g/mol
GTİP Kodu: 2903 69 19

Eş anlamlı(lar): Heksil bromür
Doğrusal Formül: CH3(CH2)5Br
CAS Numarası: 111-25-1
Moleküler Ağırlık: 165.07
Beilstein: 1731290
EC Numarası: 203-850-2
MDL numarası: MFCD00000271
PubChem Madde Kimliği: 24891825

CAS: 111-25-1
Moleküler Formül: C6H13Br
Moleküler Ağırlık (g/mol): 165.07
MDL Numarası: MFCD00000271
InChI Anahtarı: MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem Müşteri Kimliği: 8101
IUPAC Adı: 1-Bromohekzan
SMILES: CCCCCCBr

1-Bromohekzanın Özellikleri:
Kimyasal formül: C6H13Br
Molar kütle: 165.074 g·mol-1
Görünüm: Renksiz sıvı
Yoğunluk: 1,176 g/mL
Erime noktası: -84.70 °C; -120,46 °F; 188.45 bin
Kaynama noktası: 154 ila 158 °C; 309 ila 316 °F; 427 ila 431 K
Suda çözünürlük: Çözünmez
Çözünürlük: Alkol, eter
Kırılma indeksi (nD): 1,448 (20 °C, D)

Yoğunluk: 1,18 g/cm3 (20 °C)
Parlama noktası: 57 °C
Erime Noktası: -85 °C
Buhar basıncı: 4 hPa (20 °C)
Çözünürlük: <1 g/l

Buhar yoğunluğu: 5,7 (havaya karşı)
Kalite Seviyesi: 200
Buhar basıncı: <10 mmHg ( 20 °C)
Tahlil: %98
Form: sıvı
Kırılma indisi: n20/D 1,448 (yanıyor)
bp: 154-158 °C (yanıyor)
en: -85 °C (yanıyor)
Yoğunluk: 25 °C'de 1,176 g/mL (yanıyor)
SMILES dizesi: CCCCCCBr
InChI: 1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI anahtarı: MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N

Moleküler Ağırlık: 165.07 g/mol
XLogP3: 3.8
Hidrojen Bağı Verici Sayısı: 0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 0
Döndürülebilir Bağ Sayısı: 4
Tam Kütle: 164.02006 g/mol
Monoizotopik Kütle: 164.02006 g/mol
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 0Ų
Ağır Atom Sayısı: 7
Karmaşıklık: 27.4
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet

1-Bromohekzanın Termokimyası:
Isı kapasitesi (C): 219,7 JK−1 mol−1
Std molar entropi (S⦵298): 452,92 JK−1 mol−1
Std oluşum entalpisi (ΔfH⦵298): -196,1–−192,9 kJ mol−1
Std yanma entalpisi (ΔcH⦵298): −4026,2–−4023,0 kJ mol−1

1-Bromohekzanın özellikleri:
Tahlil (GC, alan%): ≥ %98,0 (a/a)
Yoğunluk (d 20 °C/ 4 °C): 1,174 - 1,176
Kimlik (IR): testi geçer

Asitlik: %0,1 maks. (Hbr olarak)
CAS Min %: 99.0
CAS Maks %: 100.0
Erime Noktası: -85°C
Yoğunluk: 1,1700g/mL
Kaynama Noktası: 154°C ila 158°C
Parlama Noktası: 57°C
Kızılötesi Spektrum: Otantik
Tahlil Yüzde Aralığı: %0,5 maks. Heksanol (GC)
Ambalaj: Cam şişe
Doğrusal Formül: CH3(CH2)5Br
Kırılma Endeksi: 1,4465 ila 1,4485
Miktar: 500 mL
Beilstein: 01.144
Özgül Ağırlık: 1.17
Çözünürlük Bilgisi: Suda çözünürlük: çözünmez
Formül Ağırlığı: 165.07
Yüzde Saflık: %99+
Fiziksel Form: Sıvı
Kimyasal Ad veya Malzeme: 1-Bromohekzan

1-Bromohekzan ile ilgili bileşikler:

İlgili alkanlar:
1-Bromobütan
1-Bromododekan
2-Bromobütan
2-Bromoheksan

1-Bromohekzan İlgili Ürünler:
Dimetil Glutakonat (~%10 Cis)
(E,E)-4,6-Dimetil-2,4-heptadienoik Asit
3,6-Dimetil-3-heptanol
1,1-Dimetoksibütan
(E)-6,6-Dimetil-2-hept-1-en-4-yn-1-amin

1-Bromohekzan İsimleri:

Tercih edilen IUPAC adı:
1-Bromoheksan

Diğer isimler:
Bromoheksan
heksil bromür}
1-Heksil bromür
n-Heksil bromür

1-Bromohekzan'nin eşanlamlıları:
1-BROMOHEKSAN
111-25-1
heksil bromür
n-Heksil bromür
Bromoheksan
1-Heksil bromür
Heksan, 1-bromo-
Pentan, bromometil-
1-bromo-heksan
1-BroMoheksan--d2
1-BroMoheksan--d4
WVA0FAX7GA
DTXSID4021929
MFCD00000271
NSC-71206
1-BROMOHEKSAN-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11
2159-17-3
UNII-WVA0FAX7GA
EINECS 203-850-2
NSC 71206
heksilbromür
n-heksilbromür
1-heksilbromür
AI3-28588
6-bromoheksan
1-bromoheksan
1-bromanilheksan
1 -bromoheksan
1-bromo-n-heksan
Heksan, 1-bromo
1-Bromoheksan, %98
1-bromo-5-metilpentan
AT 203-850-2
NCIOpen2_000490
SCHEMBL33363
DTXCID101929
CHEMBL3187491
NSC71206
Tox21_202719
BBL012217
STL163558
AKOS000118767
NCGC00260267-01
BP-31175
CAS-111-25-1
VS-03238
1-Bromoheksan, purum, >=%98,0 (GC)
DB-003859
B0600
FT-0607533
EN300-19402
A802329
J-504466
Q3292844
F0001-0236
111-25-1 [ÖN]
1-Bromhexan [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
1-Bromoheksan [ACD/IUPAC Adı]
1-Bromohexane [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
203-850-2 [EINECS]
Heksan, 1-bromo- [ACD/Dizin Adı]
heksil bromür
MO0925000
[111-25-1] [RN]
1219802-83-1 [RN]
130131-94-1 [RN]
192863-46-0 [RN]
1-bromanilheksan
1-Bromo-1,1-dideuterioheksan
1-Bromo-heksan
1-Bromoheksan-1,1,2,2-d4
1-Bromoheksan-1,1-d2
1-Bromoheksan-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11
1-Bromoheksan-4,4,5,5,6,6,6-d7
1-Bromoheksan-6,6,6-d3
1-Bromoheksan-d13
1-BroMoheksan--d4
1-bromo-heksano [Portekizce]
1-Heksil bromür
2159-17-3 [RN]
25495-91-4 [RN]
350818-70-1 [RN]
78904-38-8 [RN]
bromoheksan [Wiki]
EINECS 203-850-2
Heksan, 1-bromo
heksan, bromo-
HeksilBromür
Labotest-bb ltbb001158
MO 0925000
n-Heksil Bromür
n-heksilbromür
Pentan, bromometil-
VS-03238
 

  • Paylaş !
E-BÜLTEN